Placoplatre

Sádrokartóny plnia v dnešnej dobe mnoho funkcií. Nielen na tradièné prieèky, podhµady, rôzne polièky, predely, zásteny, stropné podhµady, rôzne tvarované zní¾ené stropy a zateplenia striech. Stále èastejšie sa vyu¾ívajú ako náhrada klasických vnútorných omietok. Hlavná výhoda je hlavne v úspore èasu. Keï¾e sa jedná o suchý proces je mo¾né sa ihneï po ukonèení prác s»ahova» bez nutnosti èaka» na vyschnutie ako je to pri klasických omietkach (o pachoch nehovoriac).