Betnov kontrukcie priemyselnch podlh

Betnov kontrukcie priemyselnch podlh

Konštruknou asou priemyselných podláh sú elezobetónové konštrukcie, ktoré musia spa všetky statické poiadavky únosnosti pre danú priemyselnú prevádzku. Kvalitné zhotovenie betónových konštrukcií podláh je základom pre alšie aplikácie podlahových systémov, i u kontinuálnych vsypových technológií, alebo náterov, stierok a liatych podláh.
Naša spolonos zabezpeuje komplexný servis sluieb súvisiacich s realizáciou týchto konštrukcií a systémov. S našim strojným a udským potenciálom sme schopní realizova 3.000 - 6.000 m2 betónových podláh denne.